Wspieranie i upowszechnianie sportu przez MON


REKLAMA: PodkarpackiSport.pl

Minister Obrony Narodowej ogłasza otwarty konkurs ofert na wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu. Termin składania ofert – 17 lutego 2017 r.

Zadanie realizowane w ramach konkursu

Programy i działania służące organizacji przedsięwzięć w obszarze kultury fizycznej związanej przede wszystkim z zajęciami podnoszącymi sprawność fizyczną żołnierzy zawodowych, żołnierzy rezerwy, młodzieży klas mundurowych, przedstawicieli organizacji proobronnych oraz sportu w Siłach Zbrojnych RP.

Uprawnione podmioty

Organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie prowadzące działalność statutową w sporcie.

Wkład własny

Co najmniej 10% całkowitych kosztów zadania.

Termin składania ofert

17 lutego 2017 roku.

Szczegóły naboru