Programu „Szkolny Klub Sportowy” 2019


REKLAMA: PodkarpackiSport.pl

Minister Sportu i Turystyki ogłasza nabór wniosków na realizację w 2019 r. Programu „Szkolny Klub Sportowy”. Termin składania ofert – 14 grudnia 2018 r.

Zadanie realizowane w ramach konkursu

Program „Szkolny Klub Sportowy” jest działaniem systemowym skierowanym do uczniów szkół dla dzieci i młodzieży – szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych, bez względu na wiek, płeć oraz sprawność fizyczną. Program polega na zorganizowaniu i prowadzeniu w okresie od 1 stycznia do 15 grudnia 2019 r. systematycznych zajęć sportowych w wymiarze 2 razy w tygodniu dla każdego uczestnika, w 60-minutowych jednostkach ćwiczebnych, w grupach minimum 15-osobowych. Zakłada się przeprowadzenie w okresie realizacji projektu 70 jednostek zajęć sportowych dla każdej grupy

Uprawnione podmioty

Program adresowany jest do podmiotów, które w ramach swojej podstawowej działalności statutowej realizują zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży oraz prowadzą działalność o zasięgu wojewódzkim lub ogólnopolskim.

Wkład własny

Co najmniej 5% całkowitych kosztów zadania.

Termin składania ofert

14 grudnia 2018 roku.

Szczegóły naboru