Program „Szkolny Klub Sportowy” 2018 – nabór wniosków


REKLAMA: PodkarpackiSport.pl

Minister Sportu i Turystyki ogłasza konkurs na dofinansowanie w 2018 roku zadań z zakresu Programu „Szkolny Klub Sportowy”. Termin składania ofert – 15 stycznia 2018 r.

Zadanie realizowane w ramach konkursu

Program „Szkolny Klub Sportowy” jest działaniem systemowym skierowanym do uczniów szkół dla dzieci i młodzieży – szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych, bez względu na wiek, płeć oraz sprawność fizyczną. Program ma na celu umożliwienie podejmowania dodatkowej aktywności fizycznej realizowanej w formie zajęć sportowych i rekreacyjnych pod opieką nauczyciela prowadzącego zajęcia wychowania fizycznego w danej szkole

Uprawnione podmioty

Program adresowany jest do podmiotów, które w ramach swojej podstawowej działalności statutowej realizują zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży oraz prowadzą działalność o zasięgu wojewódzkim lub ogólnopolskim

Wkład własny

5% całości dofinansowania.

Termin składania ofert

15 stycznia 2018 roku.

Szczegóły naboru