Program „Sport dla Wszystkich” 2019


REKLAMA: PodkarpackiSport.pl

Minister Sportu i Turystyki ogłasza nabór wniosków na realizację w 2019 r. Programu „Sport dla Wszystkich”. Termin składania ofert – 14 grudnia 2018 r.

Zadanie realizowane w ramach konkursu

1. Upowszechnianie sportu w rodzinie oraz w różnych grupach społecznych;
2. Upowszechnianie sportu w środowisku wiejskim;
3. Wspieranie organizowanych w Polsce sportowych przedsięwzięć realizowanych w ramach rządowego programu „Współpraca z Polonią i Polakami za granicą”;
4. Wspieranie projektów sportu dla wszystkich  (poz. 1-3) realizowanych  przez fundacje działające w obszarze kultury fizycznej.

Uprawnione podmioty

O przyznanie dofinansowania na zadania realizowane w ramach konkursu mogą ubiegać się organizacje pozarządowe, powołane do realizacji w ramach swej podstawowej działalności statutowej zadań w zakresie upowszechniania sportu i kultury fizycznej. W szczególności są to podmioty o zasięgu ogólnopolskim, posiadające odpowiednie (ponadregionalne i wojewódzkie) struktury organizacyjne tj. związki stowarzyszeń, stowarzyszenia, fundacje.

Wkład własny

Co najmniej 20% całkowitych kosztów zadania.

Termin składania ofert

24 grudnia 2018 roku.

Szczegóły naboru