Program „Sport Akademicki” 2019


REKLAMA: PodkarpackiSport.pl

Minister Sportu i Turystyki ogłasza nabór wniosków na realizację w 2019 r. Programu „Sport Akademicki”. Termin składania ofert – 23 listopada 2018 r.

Zadanie realizowane w ramach konkursu

Upowszechnianie sportu w środowisku akademickim.

Uprawnione podmioty

O przyznanie dofinansowania na realizowane w ramach programu zadania, mogą ubiegać się organizacje pozarządowe, powołane do realizacji w ramach swej podstawowej działalności statutowej zadań w zakresie upowszechniania sportu i kultury fizycznej w środowisku akademickim, tj. związki stowarzyszeń, stowarzyszenia, fundacje. W szczególności podmioty o zasięgu ogólnopolskim, posiadające odpowiednie (ponadregionalne i wojewódzkie) struktury organizacyjne.

Wkład własny

Co najmniej 20% całkowitych kosztów zadania.

Termin składania ofert

23 listopada 2018 roku.

Szczegóły naboru