Program rozwoju infrastruktury lekkoatletycznej – edycja 2017


REKLAMA: PodkarpackiSport.pl

Minister Sportu i Turystyki ogłasza nabór do Programu rozwoju infrastruktury lekkoatletycznej na rok 2017. Termin składania wniosków – od 3 do 28 kwietnia 2017 r.

Zadanie realizowane w ramach konkursu

Dofinansowaniem w ramach Programu rozwoju infrastruktury lekkoatletycznej mogą być objęte zadania inwestycyjne dotyczące budowy, przebudowy lub remontu obiektów lekkoatletycznych, w 3. wariantach realizacyjnych i 2 typach funkcjonalnych:
1) obiekty treningowe;
2) obiekty certyfikowane.

Uprawnione podmioty

O dofinansowanie zadań inwestycyjnych w ramach Programu ubiegać mogą się następujące podmioty:
1) jednostki sektora finansów publicznych określone w art. 9 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870, z późn. zm.) posiadające osobowość prawną i prowadzące działalność w dziedzinie kultury fizycznej;
2) stowarzyszenia, fundacje i inne posiadające osobowość prawną podmioty prowadzące działalność w zakresie kultury fizycznej, które nie działają w celu osiągnięcia zysku oraz przeznaczają całość dochodu na realizację celów statutowych oraz nie przeznaczają zysku do podziału między swoich członków, udziałowców, akcjonariuszy i pracowników.

Wkład własny

Co najmniej 50% wydatków kwalifikowanych zadania.

Termin składania ofert

Nabór wniosków przewidziany został w dniach od 3 do 28 kwietnia 2017 r.

Szczegóły naboru