Otwarty konkurs ofert w dziedzinie sportu


REKLAMA: PodkarpackiSport.pl

Urząd Marszałkowski Woj. Podkarpackiego ogłosił otwarty konkurs ofert w dziedzinie sportu na 2019 rok. Termin składania ofert – 18 stycznia 2019 r.

Zadanie realizowane w ramach konkursu

W ramach otwartego konkursu ofert dofinansowanie mogą uzyskać zadania mające na celu upowszechnianie sportu i rekreacji ruchowej:
– organizacja masowych imprez sportowych (łączna kwota: 145 000 zł)
– organizacja imprez w środowisku osób niepełnosprawnych (łączna kwota: 35 000 zł)

W ramach konkursu nie będą dofinansowane zadania obejmujące organizację zgrupowań i obozów sportowych oraz szkolenie sportowe. Zadania nie mogą być skierowane do zawodników zrzeszonych w klubach sportowych w danej dyscyplinie.

Uprawnione podmioty

O dotację mogą ubiegać się podmioty, których działalność statutowa obejmuje realizację zadań w dziedzinie kultury fizycznej.

Wkład własny

Brak wymagań odnośnie wkładu własnego, jednak wkład własny powyżej 10% oznacza dodatkowy punkt w ocenie merytorycznej.

Termin składania ofert

18 stycznia 2019 roku.

Szczegóły naboru