Otwarcie naboru grudniowego ofert FIO 2017


REKLAMA: PodkarpackiSport.pl

Departament Ekonomii Społecznej i Pożytku Publicznego MRPiPS informuje o otwarciu drugiego naboru w konkursie FIO 2017. Termin składania ofert – 7 stycznia 2017 r.

Zadanie realizowane w ramach konkursu

Priorytet 3. Aktywni Obywatele – przeznaczony jest dla projektów mających zaangażować obywateli w sprawy publiczne, tak aby mieli na nie większy wpływ (to np. aktywizowanie kobiet w życiu publicznym, proponowanie zmian w przepisach i regulacjach prawnych, aktywizowanie młodzieży, działania na rzecz dostępu do informacji publicznej, czy edukacja obywatelska).
Priorytet 4. Silne organizacje pozarządowe – projekty nakierowane są na rozwój organizacji obywatelskich. To przede wszystkim wzmacnianie organizacji pozarządowych poprzez szkolenia, doradztwo, poradnictwo, konsultacje, opracowywanie publikacji, narzędzi, wspieranie współpracy pomiędzy organizacjami i sieciowanie ich, a także działania o charakterze systemowym. Szczegółowy opis priorytetów znajdziecie w Programie FIO.

Zgodnie z Programem w ramach FIO realizowane mogą być „projekty mieszczące się we wszystkich, wymienionych w art. 4 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (dalej zwanej: UoDPPioW), obszarach działalności pożytku publicznego.”. W praktyce oznacza to, że wszelkie działania na rzecz społeczności mają szansę na dofinansowanie. Ważne, aby realizacja projektów przyczyniła się do spełnienia celu głównego Programu, tzn. aby obywatele mieli możliwość angażowania się w działania na rzecz innych. Projekty powinny więc aktywizować ludzi do działania.

Uprawnione podmioty
  • organizacje pozarządowe, o których mowa w art. 3 ust. 2 UoDPPioW, m.in. stowarzyszenia oraz jednostki terenowe stowarzyszeń posiadające osobowość prawną, związki stowarzyszeń, fundacje, kółka rolnicze, cechy rzemieślnicze, izby rzemieślnicze i wspólnoty mieszkaniowe;
  • podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 pkt 1-4 UoDPPioW (w tym spółdzielnie socjalne oraz osoby prawne i jednostki organizacyjne kościołów i związków wyznaniowych);
Wkład własny

Co najmniej 10% całości kosztów zadania.

Termin składania ofert

9 stycznia 2017 roku.

Szczegóły naboru