Nabór ofert na wspieranie i upowszechnianie sportu w 2017 roku w Dębicy


REKLAMA: PodkarpackiSport.pl

Burmistrz Miasta Dębica ogłosił konkurs ofert z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2017 roku. Termin składania ofert – 27 grudnia 2016 r.

Zadanie realizowane w ramach konkursu

Konkurs obejmuje przedsięwzięcia realizowane w 2017 roku w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu. Nazwa zadania: „Prowadzenie zajęć sportowych, udział w rozgrywkach sportowych oraz organizacja imprez sportowych” – (łączna kwota: 737 000 zł).

Uprawnione podmioty

Uprawnione do złożenia ofert są organizacje pozarządowe, statutowo działające na terenie Miasta Dębica, wymienione w art 3. ust. 2. oraz w art. 3. ust. 3. ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 1817).

Wkład własny

Co najmniej 10% całkowitych kosztów zadania.

Termin składania ofert

27 grudnia 2016 roku.

Szczegóły naboru