Konkurs na dofinansowanie zadań z zakresu Programu Sport dla Wszystkich


REKLAMA: PodkarpackiSport.pl

Minister Sportu i Turystyki ogłasza konkurs na dofinansowanie w 2017 roku zadań z zakresu Programu Sport dla Wszystkich. Termin składania ofert – 6 marca 2017 r.

Zadanie realizowane w ramach konkursu

1) Upowszechnianie sportu w rodzinie oraz w różnych grupach społecznych;
2) Upowszechnianie sportu w środowisku akademickim;
3) Wspieranie projektów sportu dla wszystkich realizowanych przez fundacje działające w obszarze kultury fizycznej.

Uprawnione podmioty

O przyznanie dofinansowania na zadania realizowane w ramach konkursu mogą ubiegać się organizacje pozarządowe, powołane do realizacji w ramach swej podstawowej działalności statutowej zadań w zakresie upowszechniania sportu i kultury fizycznej. W szczególności są to podmioty o zasięgu ogólnopolskim, posiadające odpowiednie (ponadregionalne i wojewódzkie) struktury organizacyjne tj. związki stowarzyszeń, stowarzyszenia, fundacje.

Wkład własny

Co najmniej 20% całości kosztów zadania.

Termin składania ofert

6 marca 2017 roku.

Szczegóły naboru