Konkurs na dofinansowanie w 2018 roku zadań z zakresu Programu Sport dla Wszystkich


REKLAMA: PodkarpackiSport.pl

Minister Sportu i Turystyki ogłasza konkurs na dofinansowanie w 2018 roku zadań z zakresu Programu Sport dla Wszystkich. Termin składania ofert – 20 grudnia 2017 r.

Zadanie realizowane w ramach konkursu
  1. Upowszechnianie sportu w rodzinie oraz w różnych grupach społecznych;
  2. Upowszechnianie sportu w środowisku wiejskim;
  3. Wspieranie organizowanych w Polsce sportowych przedsięwzięć realizowanych w ramach rządowego programu „Współpraca z Polonią i Polakami za granicą”;
  4. Wspieranie projektów sportu dla wszystkich (poz. 1-3) realizowanych  przez fundacje działające w obszarze kultury fizycznej.


Uprawnione podmioty

O przyznanie dofinansowania na zadania realizowane w ramach konkursu mogą ubiegać się organizacje pozarządowe, powołane do realizacji w ramach swej podstawowej działalności statutowej zadań w zakresie upowszechniania sportu i kultury fizycznej. W szczególności są to podmioty o zasięgu ogólnopolskim, posiadające odpowiednie (ponadregionalne i wojewódzkie) struktury organizacyjne tj. związki stowarzyszeń, stowarzyszenia, fundacje.

Wkład własny

20% (dla zadań 1-3) i 30% (dla zadania 4) całości kosztów zadania.

Termin składania ofert

20 grudnia 2017 roku.

Szczegóły naboru